IV międzynarodowe spotkanie partnerów projektu LCA4Regions – Słowenia, 25-27.05.2021 r.
Czwarte wydarzenie międzynarodowe w formule Transnational Learning Journey odbywało się w stolicy Słowenii Ljubljanie. Jak większość dotychczasowych wydarzeń w projekcie „Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami przez wykorzystanie instrumentów cyklu życia produktu w realizacji polityki regionalnej”(LCA4REGIONS), odbyło się ono w formule on-line. Tym razem rozważania partnerów poświęcone były problematyce zielonych zamówień publicznych - ang. Green Public Procurement (GPP).
2021-06-18, 11:30

Dzień pierwszy:  prezentacja LCA4Regions w kontekście GPP i LCA na rzecz zrównoważonego rozwoju regionów.

Prof. Albin Pintar z Krajowego Instytutu Chemicznego przedstawił kraj gospodarza, profil swego macierzystego instytutu naukowo – badawczego oraz wprowadził uczestników spotkania w kontekst kolejnych prezentacji:

1. Pierwszym prelegentem był Sašo Matas - Dyrektor Generalny Departamentu Zamówień Publicznych ze słoweńskiego Ministerstwa Administracji Publicznej, omówił on nową słoweńską ustawę dot. zielonych zamówień publicznych. Do jej najistotniejszych elementów należy:

  • promocja innowacji środowiskowych i gospodarki cyrkularnej;
  • polepszenie charakterystyki środowiskowej w zakresie oferowanych produktów i usług (nabywanych drogą zamówień publicznych);
  • dążenie do integracji gospodarki z systemami zarządzania środowiskowymi (typu ISO 140001, EMAS) oraz redukcja śladu węglowego;
  • ustanowienie celów dot. udziału „zielonej” infrastruktury (np. w zakresie co najmniej 15% niskoemisyjnych pojazdów, 30% budynków o  wysokich standardach w zakresie efektywności energetycznej);
  • regulacja działalności punktów kontaktowych dot. pomocy eksperckiej w zakresie zielonych zamówień publicznych;
  • klasyfikacja i identyfikacja 20 grup asortymentowych, objętych kryteriami środowiskowymi;
  • Implementacja metodologii LCC – przedstawiono przykłady i metodologie użycia dla sektora IT i przy zakupie pojazdów.
  • Zwrócono uwagę, że chociaż nominalna cena (zwłaszcza w momencie nabycia) zielonych zamówień  publicznych bywa wyższa, to w ostatecznym rozrachunku, biorąc pod uwagę koszty eksploatacji zużycia i utylizacji materiałów, końcowy rachunek ekonomiczny przemawia za stosowaniem GPP. Jako wyzwanie dostrzegł on potrzebę skierowania szkoleń i warsztatów w zakresie GPP poza sektor publiczny i izby handlowe (oferta skierowana do MŚP).

2. Drugą prezentację przedstawił Matej Cerovšek z Ministerstwa Środowiska i Planowania Przestrzennego Republiki Słowenii. Zaprezentował on działania projektu "Care4Climate", który  obejmuje również działania związane z przyjęciem metodologii cyklu życia (w szczególności rachunku kosztów cyklu życia – LCC) w dziedzinie GPP. Omówione zostały modelowe, zielone zamówienia publiczne dla kilku podmiotów (np. sprzętu biurowego, mebli i pojazdów). Podkreślono, że około 19% zamówień publicznych w Słowenii zawiera choć jeden aspekt środowiskowy, który musi być uwzględniany w procedurach GPP. Edukacja i budowanie świadomości społeczeństwa następuje poprzez upowszechnianie wiedzy z zakresu GPP: warsztaty w regionach, infolinia , materiały promocyjne, a także przykładowe dokumentacje z przetargów. Przedstawiono zielone aspekty procedur GPP w różnych fazach i obszarach m.in. wykorzystania zasobów, transportu (limit dystansu przewożenia żywności do 20 km), transportu elektrycznego (aut, pociągów), miejsca organizacji wydarzeń i imprez plenerowych (które to powinny być dostępne w zasięgu komunikacji zbiorowej), wymogów dla procesów produkcji i pakowania (materiały recyklowane), unikania alergenów, substancji szkodliwych, kwalifikacji w zakresie klas efektywności energetycznej sprzętu biurowego, czy wreszcie ich norm emisyjnych np. w zakresie hałasu (mniejsze niż 26dB). Uwzględniono także fazę końca życia (m.in. obligatoryjny odkup wyeksploatowanych pojazdów lub mebli przez dostawcę).

3. Marie Darul i Anthony Delabroy z organizacji doradczej dla podmiotów i regionów „CD2E” przedstawili ostatnią prezentację tego dnia. Dotyczyła ona inicjatywy mającej na celu opracowanie proekologicznych klauzul i dyrektyw przetargowych, które mogłyby zostać włączone do umów publicznych. Obejmuje ona szeroki zakres zakupów publicznych: nowoczesne budownictwo, remonty, autostrady, dostawy i usługi. CD2E prowadzi konsultacje eksperckie w zakresie przyspieszenia transformacji pro środowiskowej w obszarach takich jak: zrównoważone budownictwo, wykorzystanie kompozytów naturalnych w budownictwie, GOZ, odnawialna energia, GPP. Organizacja posiada obszerną bazę danych obejmującą około 140 gotowych klauzul do zastosowania w kontraktach publicznych. Darmowe narzędzie angażuje obecnie ok. 13 tys. aktywnych użytkowników. Baza jest w pełni interaktywna, użytkownicy mogą dzielić się w własnymi doświadczeniami oraz proponować nowe klauzule i tematykę na rzecz GPP. Baza cały czas rozwija się, obejmując coraz to nowe obszary (gospodarkę wodną, certyfikaty BIM - Building Information Modeling, jakość powietrza w pomieszczeniach, ekoprojektowanie itp.).

Dzień drugi – Dedykowany był prezentacjom dobrych praktyk poszczególnych partnerów projektu „Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami przez wykorzystanie instrumentów cyklu życia produktu w realizacji polityki regionalnej”(LCA4REGIONS).

1. Polska

Anna Bogusz z Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE) przedstawiła prezentację pt. „Aktywne wsparcie zamawiającego przez Urząd Zamówień Publicznych”. Zaprezentowała ona m.in. działalność i profil fundacji oraz przede wszystkim możliwości jakie niosą ze sobą ogólnodostępne narzędzia do kalkulowania kosztów  LCC/LCA dedykowane dla osób, które zajmują się GPP. Narzędzia te zaadaptował Urząd Zamówień Publicznych, na bazie analogicznych aplikacji opracowanych przez Komisję Europejską. Zaprezentowane zostały także kwestie związane z działalnością publikacyjną, szkoleniową i edukacyjną UZP, a także narzędzia (w tym darmowe) dot. kalkulacji LCC/LCA opracowane przez m.in. Harvard University, smart-spp.eu, clean-fleets.eu.

2. Portugalia

Elsa Nunes z portugalskiego regionu  Baixo Alentejo przedstawiła innowacyjne założenia regionalnego, scentralizowanego systemu zamówień publicznych. Pokazała także studium przypadku dot. renowacji dwóch budynków, z których jeden był zabytkiem. Zamówienie szeregu robót budowlanych, usług i dostaw wymagało połączenia wymogów środowiskowych i efektywności energetycznej oraz standardów konserwatorskich z jednoczesnym zachowaniem odpowiedniej temperatury w budynku zabytkowym, a także jego pierwotnych parametrów budowlanych. Procedury w takich przypadkach są długotrwałe i nierzadko kosztowne, niemniej jednak wykazano, że nawet w takich przypadkach warto stosować kryteria cyklu życia.

3. Hiszpania

Sandra Elia Hurtado zaprezentowała przykład zamówienia publicznego typu GPP w hiszpańskiej Pampelunie. Wdrożono tam program zdrowego odżywiania dla dzieci w publicznych placówkach zbiorowego żywienia. Zastosowane kryteria zamówień obejmowały: promowanie żywości organicznej, świeżej, nieprzetworzonej i niemrożonej, sezonowych owoców i warzyw, produktów lokalnych, pochodzących bezpośrednio od producenta lub nabywanych poprzez jednego pośrednika. Założono, iż żywność pakowana będzie w materiały recyklowane i kompostowalne. W obszarze transportu premiowane kryterium stanowił także transport niskoemisyjny, do 50 km, wykorzystujący duże opakowania zbiorcze.

4. Finlandia

Pekka Maijala z fińskiego Pyhäjärvi Institute przedstawił system zarządzania zrównoważonymi zamówieniami publicznymi na poziomie lokalnym na przykładzie miasta Pori w Finlandii. Pori należy do sieci miast dążących do neutralności klimatycznej i ograniczeń emisji. Miasto ma do dyspozycji zespół ekspertów, którzy aktywnie wspierają proces wdrażania GPP. Współpracują z KEINO Centrum, które pomaga w upowszechnianiu kryteriów środowiskowych, rozwijając stopniowo narzędzia LCC i LCA w tychże zamówieniach. Dotyczy to  m.in. sektorów:  AGD i oświetlenia. Do dyspozycji zamawiających pozostają także podręczniki, szczegółowo objaśniające aspekty pro-środowiskowe w procedurach przetargowych. Społeczny wpływ tych zamówień jest monitorowany przez narzędzia LCA i LCC. Odpowiednie kwalifikacje personelu, koordynacja i centralizacja zamówień wspomaga efektywność  procesu GPP.

5. Włochy

Giorgio Bonvicini (Rina Consulting), Monica Lavagna (Politechnika Mediolańska) oraz Alessandro Dacomo (Region Lombardii) - omówili doświadczenia związane z wykorzystaniem kryteriów środowiskowych przy organizacji i demontażu infrastruktury wystawienniczej wystawy Expo (Mediolan, 2015 r.) Uczestniczyło w niej 145 państw z całego świata. Jej hasłem przewodnim było: „Żywienie planety, energia dla życia”. Ogromne wyzwanie logistyczne i skala przedsięwzięcia powodowała konieczność wdrożenia kryteriów w zakresie GPP. Odnosiło się to przede wszystkim do instalacji, pawilonów i  budynków o charakterze tymczasowym. W tym obszarze wymieniono takie czynniki jak maksymalna wysokość budynku, zrównoważone planowanie przestrzenne, z zapewnieniem minimalnego udziału terenów zielonych na poszczególnych działkach, udziału OZE w zasilaniu instalacji,  udziału powierzchni „zielonych”, zadaszeń oraz materiałów budowlanych z recyklingu. Ponadto, wdrożono programy dotyczące  zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi, dystrybucji napojów
i żywności, nasadzeń kompensacyjnych oraz minimalizacji niekorzystnego efektu „cieplnej wyspy”.    

6. Litwa

Jolanta Dvarioniene (Uniwersytet Techniczny w Kownie) przedstawiła system instytucjonalny  zajmujący się zielonymi zamówieniami publicznymi na Litwie. Pomimo wprowadzania proekologicznych regulacji, liczba zielonych  zamówień publicznych maleje (wynosi obecnie nieco ponad 3% wszystkich zamówień na Litwie). Przedstawiła ona również wyzwania i przeszkody na drodze do szerszego stosowania procedur LCA i GPP w zamówieniach publicznych. Wymieniła między innymi: niewystarczający poziom wiedzy i kompetencji oraz liczby dobrych praktyk, wysokie koszty procedur, stosunkowo niewielki udział produktów uwzgledniających standardy środowiskowe. Wyzwaniem są także same nawyki konsumenckie albowiem, większość klientów (67%) - nie kieruje się kryteriami cyklu życia, kupując dany produkt lub usługę.

7. Słowenia

Albin Pintar i Gregor Žerjav z Krajowego Instytutu Chemicznego w Ljubljanie przedstawili kontekst sektorowy GPP w zakresie zakupu pojazdów (głównie drogowych). W obszarze kryteriów GPP omówiono m.in.  normy emisyjne, koszty eksploatacyjne w całym cyklu życia, dostępność sieci serwisowych i części zamiennych, osprzętu środowiskowego, kwestii systemów bezpieczeństwa, udzielanych gwarancji konsumenckich, systemu monitorowania ciśnienia w oponach i itp. Zaprezentowano także słoweński system zielonych zamówień publicznych. Obowiązujące przepisy weszły w życie w 2017 r. Zielone zamówienia są obligatoryjne dla 20 grup asortymentowych, w tym dla: żywności, budownictwa, usług komunalnych, elektroniki, odzieży, pojazdów, instalacji sanitarnych. Odsetek zamówień, które mają spełniać kryteria środowiskowe to m.in.: 15% żywności organicznej, 50% energii ze źródeł odnawialnych, 100% komputerów efektywnych energetycznie, 90% opon oraz żarówek nabywanych w najwyższej, dostępnej na rynku klasie energetycznej. Zidentyfikowane wyzwania to m.in. kwestia dalszej perspektywy implementacji GPP: czy efektywniej wprowadzać nakazowe, „twarde” regulacje prawne, czy też efekt taki można osiągnąć rekomendacjami oraz zachętami finansowymi lub fiskalnymi promującymi GPP.

Dzień trzeci - poświęcony był studium przypadków oraz dyskusji partnerów w ramach peer review (wzajemnej oceny).

Katriina Alhola - przedstawicielka Fińskiego Instytutu Środowiska zaprezentowała przykłady innowacyjnych rozwiązań w zamówieniach publicznych oraz platformę internetową wspierającą zamówienia publiczne, zarządzaną przez Centrum Kompetencyjne KEINO. Organizacja ta została założona 3 lata temu, a inicjatorem było fińskie Ministerstwo Gospodarki. W Finlandii 70 % nabywców zwraca uwagę aspekty środowiskowe w strategiach zamówieniowych, ale tylko 40% z korzysta nich aktywnie.  Rolą centrum KEINO jest m.in. zwiększenie świadomości podmiotów, pomoc w tworzeniu grup zakupowych, usługi doradcze. Centrum wspiera przede wszystkim zrównoważone, innowacyjne zamówienia publiczne. KEINO pomogło w realizacji takich zamówień jak: elektryczne autobusy w Helsinkach, wyposażenie dla szkół na bazie materiałów recyklingowych, zrównoważona produkcja żywności, projekt i realizacja mieszkalnego budynku z drewna wyposażonego w ogrzewanie geotermalne, utworzenie wypożyczalni aut elektrycznych. Wyzwania jakie stoją przed tamtejszym rynkiem zrównoważonych zamówień publicznych to m.in. brak wiedzy dotyczącej takich zamówień wśród zainteresowanych uczestników rynku GPP, obawy związane z ryzykiem i możliwością popełnienia błędów, trudności z integracją istniejących rozwiązań z projektami nowoczesnymi, będącymi w fazie  wdrożeń, a także brak zasobów do realizacji innowacyjnych projektów. Odpowiedzią na te wyzwania jest potrzeba zmiany podejścia i świadomości podmiotów oraz zacieśnienie współpracy między uczestnikami procesu i dialog.

W drugiej części tego dnia Fritz Bakalau, ekspert projektu LCA4Regions, przedstawił swoje spostrzeżenia dotyczące stosowania LCA i zielonych zamówień publicznych w Europie. Zwrócił uwagę na bardzo zróżnicowane wizje, percepcję oraz strategie realizowania zrównoważonych zamówień publicznych i systemów ich oceny. Podkreślił, że LCA jest kluczową metodą wsparcia polityk regionalnych w UE. Ich rola systematyczne wzrasta z roku na rok, począwszy od lat 90-ych. Przyszły rozwój zrównoważonych zamówień publicznych zależy przede wszystkim od myślenia w kategoriach cyklu życia. Kończąca spotkanie dyskusja peer review pozwoliła partnerom przekazać swoje obserwacje dotyczące kontekstu polityki regionalnej prowadzonej przez Słowenię oraz porównać ją z rozwiązaniami stosowanymi w swoich krajach.  Polityka partnera słoweńskiego została oceniona jako ambitna i realistyczna. Słowenia posiada odpowiednie regulacje (strategie rozwoju) zarówno średnio jak i długoterminowe, a głównym priorytetem jej polityki jest gospodarka cyrkularna. Zielone zamówienia są dobrze rozwinięte, a kryteria środowiskowe są aktualizowane co 2 lata. Znaczna część grup zakupowych jest obowiązkowo „zielona”, a prowadzona polityka wydaje się transparentna. Podkreślono także niezwykle silną pozycję tego kraju w międzynarodowych rankingach, dotyczących stopnia zaawansowania efektywnych wdrożeń, strategii i programów na rzecz środowiska oraz ochrony klimatu.

W podsumowaniu wydarzenia wskazano na potrzebę szerszego uwzględniania w zamówieniach publicznych ubocznych efektów środowiskowych w kontekście społecznym i kosztów LCC oraz LCA. Wskazane byłoby również położenie większego nacisku na wykorzystanie certyfikatów środowiskowych, ecolabellingu, ecodesignu i narzędzi pokrewnych.

 

KONTAKT / AUTOR
Adam Szymański
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2023.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.