V międzynarodowe spotkanie partnerów projektu LCA4Regions - Województwo Łódzkie 28-30.09.2021 r.

Partnerzy projektu pt. „Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami przez wykorzystanie instrumentów cyklu życia produktu w realizacji polityki regionalnej” - LCA4Regions (program Interreg Europe) spotkali się ponownie, aby wymienić się doświadczeniami i przedyskutować, w jaki sposób rozwijać potencjał metodologii cyklu życia – tym razem za pomocą systemu szkoleń i edukacji.To trzydniowe wydarzenie online zostało zorganizowane przez Województwo Łódzkie w ramach tematycznych spotkań organizowanych przez każdego z uczestników  projektu LCA4Regions. Partnerem merytorycznym tego wydarzenia była Politechnika Łódzka oraz Politechnika Częstochowska.  Ponadto spotkanie było częścią Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju pod patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Podczas spotkania eksperci i praktycy metodologii LCA (ang. life cycle assessement) dyskutowali o roli nauki i edukacji, władz regionalnych oraz sektora biznesu w rozwoju LCA. Przedstawiono prezentacje i studia przypadków oraz najlepsze dobre praktyki wybrane przez partnerów z 7 krajów europejskich. Uczestnicy spotkania byli zgodni, że szersze rozpowszechnienie szkoleń tematycznych byłoby wskazane nie tylko w sektorze akademickim, ale także bardziej przekrojowo, zarówno w biznesie jak i sferze publicznej. Dotyczy to wszystkich regionów europejskich. Należy ponadto wzmocnić przekaz skierowany do społeczeństwa, aby było ono bardziej przekonane o rzeczywistych korzyściach płynących z praktycznych zastosowań LCA. Partnerzy projektu docenili profil kształcenia wprowadzany na Politechnice Łódzkiej, gdzie przedmiot LCA jest wprowadzany na wszystkich wydziałach dla większości studentów.  Idąc w ślad za tym regiony powinny zwrócić uwagę, aby tzw. „zielone kompetencje”  stawały się jeszcze bardziej atrakcyjne dla studentów, a myślenie oparte na cyklu życia było uwzględniane przekrojowo na wszystkich kierunkach. Zwłaszcza studenci inżynierii środowiska muszą być świadomi wpływu swoich decyzji na środowisko, klimat i społeczeństwo. Obecnie możliwości szkoleniowe w regionach są rozproszone, dlatego wskazano na potrzebę ich wzmocnienia poprzez tworzenie sieci kontaktów międzynarodowych.  Przykładami międzynarodowych szkoleń i źródeł informacji są m.in. pakiet szkoleniowy Organizacji Narodów Zjednoczonych UNEP Life Cycle Assessment Training Kit dotyczący oceny cyklu życia, pakiet e-learningowy „Myślenie o cyklu życia” Life Cycle Thinking e-learning package, szkoły letnie FSLCI summer schools, centrum LCA UNESCO w Barcelonie UNESCO LCA centre in Barcelona oraz platforma UE ds. oceny cyklu życia EU Platform on Life Cycle Assessment.

Zaprezentowane przez uczestników spotkania dobre praktyki w zakresie rozwoju LCA dostarczyły inspirujących przykładów tego, jak współpracować i angażować interesariuszy z sektora prywatnego w koncepcję szkoleń dotyczących tego zagadnienia. Przykładem tego mogą być szkolenia dotyczące cyklu życia w hiszpańskim regionie Navarra lub w fińskiej „Akademii na rzecz zrównoważonego zarządzania zamówieniami publicznymi” - KEINO. Zaawansowane rozwiązania przedstawiła także Politechnika w Kownie (Litwa), gdzie moduły ekoprojektowania i zrównoważonego rozwoju są zawarte w różnych programach licencjackich, magisterskich i doktoranckich.

V międzynarodowe spotkanie partnerów projektu LCA4Regions było okazją dla Województwa Łódzkiego do nie tylko do zaprezentowania  i otrzymania informacji zwrotnych na temat narzędzi i ram prawnych w kontekście możliwości i wyzwań dla wdrażania LCA w regionie, ale także zdobycia cennych doświadczeń od partnerów projektu.

Następne spotkanie partnerów projektu LCA4regions odbędzie się w listopadzie br. w Lombardii we Włoszech i będzie dotyczyć sposobów oceny i monitorowania LCA.

Zapis spotkania oraz prezentacje są dostępne na stronie internetowej LCA4Regions:

http://www.interregeurope.eu/lca4regions/events/event/4683/training-and-capacity-building-in-lca/