„Rozwój regionalny poprzez finansowanie waloryzacji dziedzictwa kulturowego” – projekt FINCH (program INTERREG Europa). Województwo Łódzkie wdraża Regionalny Plan Działań

W czerwcu 2018 r. siedem europejskich regionów, w tym Województwo Łódzkie, zdecydowało połączyć swoje siły w celu ochrony, podniesienia wartości oraz wzmocnienia zarządzania dziedzictwem kulturowym w ramach projektu pt. „Rozwój regionalny poprzez finansowanie waloryzacji dziedzictwa kulturowego w ramach programu INTERREG Europa”. Przedsięwzięcie to wkracza obecnie w swoją II fazę, w której partnerzy będą wdrażali swoje regionalne plany działania inspirowane wiedzą zgromadzoną w projekcie.Głównym celem projektu jest zwiększenie gospodarczego społecznego wpływu działań związanych z waloryzacją dziedzictwa kulturowego poprzez promowanie jego rozwoju w ramach nowych modeli biznesowych, angażujących partnerstwa zróżnicowanych podmiotów oraz poszukując nowych form finansowania inwestycji. W I fazie projektu regiony analizowały istniejące możliwości finansowania rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, wymieniając się zdobytymi doświadczeniami, włączając w ten proces obywateli, przedstawicieli sektora publicznego, prywatnego, naukowców oraz organizacje pozarządowe. II faza projektu, która będzie trwała aż do jego zakończenia w listopadzie 2022 r., to czas na wdrażanie przygotowanych przez każdy region planów działania.  Plan działań to główny produkt projektu, który pokazuje w jaki sposób wnioski wyciągnięte ze współpracy projektowej zostaną wykorzystane przez region łódzki w celu ulepszenia istniejącej polityki województwa.  Dokument ten  zawiera opis charakteru działań, które powinny zostać wdrożone, ramy czasowe, zaangażowane podmioty, ewentualne koszty i źródła finansowania. Wspólny Sekretariat programu INTERREG Europa zatwierdził właśnie Regionalny Plan Działań Województwa Łódzkiego, który zakłada:

Pełna wersja planu działania województwa łódzkiego znajduje się pod adresem https://bit.ly/3bPnlAt

Więcej informacji o projekcie, w tym przykładach finansowania dziedzictwa kulturowego w różnych regionach europejskich, można znaleźć na stronach programu INTERREG Europe: interregeurope.eu/finch oraz na stronach bruksela.lodzkie.pl/nasze-projekty/finch-2 i  biznes.lodzkie.pl/nasze-projekty/.