Międzynarodowy projekt AQUARES promujący wzmocnienie efektywnej gospodarki wodnej oraz koncepcję "zielonego wzrostu" poprzez ponowne wykorzystanie wody
Projekt AQUARES „Doskonalenie polityk w zakresie ponownego wykorzystania wody dla oszczędzania zasobów w regionach europejskich“, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Europe, został zainaugurowany w hiszpańskim regionie Murcja (region Murcja jest liderem projektu) na początku czerwca 2018 roku. W projekt zaangażowanych jest łącznie 10 organizacji z 9 krajów UE. Oprócz regionu Murcja, projekt jest reprezentowany przez przedstawicieli Grecji, Polski, Malty, Włoch, Niemiec, Łotwy, Słowenii, Hiszpanii i Czech.
2019-07-11, 09:19

Celem projektu AQUARES jest poprawa koncepcji polityki i gospodarki wodnej poprzez włączenie ponownego wykorzystania wody do krajowych, regionalnych i lokalnych planów rozwoju w celu promowania efektywnego wykorzystania zasobów ściekowych. Podkreśla się w nim najlepsze praktyki w celu zapewnienia zgodności z normami jakości wody i promowania przyjęcia zasad zrównoważonego rozwoju i innowacji ekologicznych w rolnictwie, przemyśle, obszarach miejskich i rekreacyjnych. Projekt opiera się na doświadczeniach krajów partnerskich poprzez przyjęcie innowacji technologicznych i zarządczych w dziedzinie ponownego wykorzystania wody
w różnych sektorach.

Projekt jest realizowany w dwóch fazach. Pierwsza, obejmująca lata 2018-2021, w której wdrażane są kluczowe działania, oraz druga faza tzw. faza utrwalenia, w której przyszłe usprawnienia będą testowane i monitorowane przez przedstawicieli grup docelowych, a  odpowiednie instytucje europejskie będą informowane o wdrażaniu i użyteczności wyników projektu.

Dotychczas odbyło się kilka spotkań partnerskich w oparciu o wypracowaną 
w ramach projektu metodologię, a dane z regionów zostały przekazane partnerom w celu ich przetworzenia i opracowania analiz. W marcu 2019 r. we Włoszech w Mediolanie miało miejsce międzyregionalne spotkanie partnerów i interesariuszy na temat technologii stosowanych w obszarach ponownego wykorzystywania wody. Warsztaty obejmowały wizytę w lokalnej oczyszczalni ścieków Nosedo. W maju 2019 r. na Malcie odbyło się spotkanie na temat możliwości zwiększenia  i poprawy dostępności publicznych i prywatnych inwestycji umożliwiających ponowne wykorzystanie wody oraz wizyta w oczyszczalni ścieków. Partnerzy dzielą się swoją wiedzą w regionach, nie tylko poprzez spotkania z interesariuszami, ale również poprzez sieci społecznościowe i udział w zewnętrznych wydarzeniach branżowych.

Polska jest reprezentowana w projekcie AQUARES przez Województwo Łódzkie, które odpowiada za organizację pierwszej wizyty studyjnej rozpowszechniającej wśród Partnerów projektu AQUARES dobre praktyki dotyczące technologii odzysku i ponownego użycia wody. Dodatkowo Województwo Łódzkie opracuje i wyda studium prezentowanych technologii oraz  wytyczne dla Partnerów dotyczące organizacji wizyt studyjnych. Wizyta studyjna zaplanowana jest na 16-17 października 2019 r.

Program wizyty studyjnej został przygotowany we współpracy z regionalnymi interesariuszami, dzięki wielu konsultacjom na temat sprawdzonych technologii i projektów, które warto replikować ze względu na ich pozytywne oddziaływanie na środowisko naturalne w tym zasoby wodne.

Kwestie dotyczące organizacji wizyty studyjnej były dyskutowane m.in.
w trakcie II Regionalnego  Spotkania Interesariuszy Projektu AQUARES poświęconego omówieniu  Możliwości i potrzeb ponownego wykorzystania wody w województwie łódzkim oraz prezentacji technologii ponownego wykorzystania wody na podstawie warsztatów międzyregionalnych w Mediolanie. Spotkanie odbyło się 26 kwietnia 2019 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Łącznie wzięło w nim udział 21 przedstawicieli regionu - reprezentantów administracji samorządowej (w tym Instytucji Zarządzającej RPO WŁ), nauki oraz biznesu.

Informacje na temat bieżących działań w ramach projektu AQUARES można znaleźć na stronie internetowej projektu www.interregeurope.eu/aquares/,
w portalach społecznościowych oraz w Departamencie Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: tel. (42) 663 30 45, 663 38 08; e-mail: projekty.miedzynarodowe@lodzkie.pl;  www. bruksela.lodzkie.pl.

KONTAKT / AUTOR
Michał Mikina
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy